elit logo

Miljöpolicy

Elit är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån vår miljöpåverkan.

Vi ska därför:

 • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
 • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.
 • vi ska hålla oss informerade om och följa de miljöbetingade lagar och krav som ställs på de produkter och tjänster som vi erbjuder.
 • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
 • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
 • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget
 • föreslå produkter och lösningar utifrån ett livscykelperspektiv

Elit är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.
Ladda ner: Certifikat 2023 ISO 9001 – ISO 14001

Environmental Policies

Elit is a company that promotes a better environment by constantly evaluating what we do, based on our environmental impact.

We aim to…

 • increase knowledge and awareness of environmental issues among all employees.
 • we seek to ensure that our collaborations are with other suppliers, agencies and organizations that are also striving to achieve the same goals as ourselves
 • our goal is to be updated with the latest information, have detailed and substantial knowledge and comply with the environmental laws and requirements for the products and services we offer.
 • additional environmental measures as investments:
 • prevent pollution of air, soil and water by taking into account the environmental impact of what we do within our organization.
 • constantly strive to improve the utilization of our resources within the company.
 • offer products and solutions from a lifecycle perspective

Elit is ISO 14001 certified.