elit logo

Kvalitetspolicy

 • Elit är ett kundfokuserat företag som hela tiden arbetar med förbättringar på ett målmedvetet och proaktivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare.
 • Elit ska med högklassig service vara en erkänd och tekniskt kunnig samarbetspartner till svensk industri.
 • Genom kontinuerliga dialog med våra kunder och partners hjälps vi åt att föra kvalitetsarbetet framåt.
 • Vi har alltid som utgångspunkt att svara upp mot kundens krav och behov.
 • Vi skall alltid leverera i tid enlighet med vår orderbekräftelse.
 • Våra medarbetare skall ha en hög social kompetens samt en gedigen kunskap om de tjänster och produkter som företaget marknadsför.
 • Vi ska hålla oss informerade om de lagstiftningar och kundkrav som gäller vår verksamhet och så snabbt som möjligt anpassa verksamheten till nya krav.
 • Orsakerna till reklamationer och garantiåtaganden skall dokumenteras och utvärderas för att göra förbättringar.
 • Elit är certifierade enligt kvalitetsledningssytemet ISO 9001.
 

Quality Policy

 • Elit is a customer-focused company that constantly works on improving objectives and proactive ways to create satisfied customers and employees.
 • Elit will, with high quality of service, be recognized as a technically proficient partner to Swedish industry.
 • Through continual dialogue with our customers and partners we are enabled to make advances in our quality work.
 • To meet the customer’s needs and demands are always our starting point.
 • Delivery, according to our order confirmation, will always be on time.
 • Our employees are competent with a high level of inter-personal skills and a solid understanding of the services and products that the company markets.
 • We will keep up-to-date with current information concerning the laws and customer requirements with regards to our business and as quickly as possible adapt operations to new requirements.
 • All causes of complaints and warranty obligations shall be documented and evaluated to make improvements.
 • Elit is ISO 9001 certified.