elit logo

FAQ

Vid mätning av differenstryck ansluts det högre trycket till ingång ”P” och det lägre trycket till ingång ”S-”. Har manometern anslutits rätt skall indikeringen visa ett positivt värde. Trycklös visar indikatorn 0. 

Här kan du läsa mer om specifika inställningar för difftryck

Förutom de i Kellers 33X-serie hanterar de flesta tryckkalibratorer från Elit instrument difftrycksmätning.

Difftrycksgivare PRD-33X från Keller
Referenskalibrator Huber HM35, TM40

Difftrycksmätning används vanligen i t ex ventilationskanaler där mätning sker på vardera sida av luftfilter i kanalerna som kan skapa tryckfall. Har man ett stigande difftryck kan man t ex konstatera att filtret är smutsigt eller mättat. Man kan också använda difftrycksmätare för att övervaka nivåer i tankar och på så sätt enkelt läsa av när det är dags att fylla på. Har man dessutom möjlighet att koppla upp tryckgivaren mot en fjärravläsningstjänst kan man med hög precision monitorera nivåer och hantera påfyllningar & underhåll vid behov.

Difftrycksmätning betyder skillnaden mellan två uppmätta tryckvärden. Dessa tryckvärden mäts var för sig mot omgivningstrycket som alltså utgör referensen.

Vid sidan av temperaturen är tryck en av de viktigaste fysiska variablerna i modern teknik. Det definieras som en kraft som verkar vinkelrätt på en yta och dess SI-enhet är pascal. Andra vanliga enheter är psi eller bar.

Inom tryckmätningsteknikens värld skiljer man mellan olika trycktyper som skiljer sig från varandra vad gäller deras referenspunkt (referenstryck).

Olika trycktyper:

 • Absolut tryck
 • Relativtryck
 • Tätat tryck 
 • Differenstryck

Piezoresistiva trycksensorer från KELLER mäter tryckförändringar via deformation av ett membran i sensorelementet.

Denna deformation är resultatet av skillnaden i tryck mellan den främre processsidan av membranet och den bakre referenssidan. Beroende på typ av tryck är referenssidan antingen öppen mot omgivningen eller avspärrad från den. 

Läs mer om Keller

 

Absoluttryck

Med absolut tryck mäts processtrycket i förhållande till ett vakuum. Under tillverkningsprocessen utsätts den bakre referenssidan av membranet inuti sensorelementet för ett vakuum och förseglas. Om atmosfärstrycket påverkar membranet, mäter sensorn det barometriska atmosfärstrycket. Alla grundläggande fysikaliska formler som relaterar till tryck är baserade på data i absolut tryck.

Tryckenhet: bar abs.
Referenstryck: 0 bar abs. (Vakuum)
KELLER-beteckning: PAA (t.ex. PAA-23SX)

Typiska användningsområden

 • Barometrar
 • Vakuumförpackningsprocesser
 • Vakuumpumpövervakning
 • Ångtrycksmätningar

Med relativtryck, som också kallas övertryck, mäts processtrycket som ska bestämmas med hänvisning till atmosfärstryck. Med andra ord bestäms skillnaden mellan processtrycket och det rådande atmosfärstrycket. Atmosfärstrycket påverkas av både höjden över havet och vädret och är därför föremål för ständiga förändringar. Följaktligen är mätningar som använder relativtryck väl lämpade för processer som påverkas av förändringar i atmosfärstryck. Relativtryckssensorer har alltid ett ventilationshål på baksidan av mätcellen så att atmosfärstryck finns som referenspunkt för sensorelementet inuti huset. Relativt tryck är den vanligaste trycktypen för tryckgivare och finns i nästan alla applikationer och branscher.

Tryckenhet: bar rel.
Referenstryck: atmosfärstryck
KELLER-beteckning: PR (t.ex. PR-33X)

Typiska användningsområden

 • Hydrostatiska nivåmätningar
 • Pneumatiska system
 • Luftkompressorer
 • Processkontrollpumpar

”Tätat tryck” är ett begrepp som används för att beskriva trycket inom en förseglad behållare eller ett slutet system. Det hänvisar till trycket som utövas på behållarens väggar av den inneslutna gasen eller vätskan. När en behållare är tätad, innebär det att den är ordentligt förseglad eller tillsluten så att inget material kan läcka ut eller komma in. Detta skapar en tillstånd där trycket inuti behållaren blir konstant och kan vara annorlunda än omgivande atmosfärstryck, beroende på omständigheterna och applikationen.